KM-1372

KM-1372是一款立式演讲电容麦克风,采用背极式小膜片电容传声器,,极高保真度,通过电路对极头做特别处理。适用于不同场合需求。可应用在录音、演讲、扩音以及采访等场

您的当前位置:


                 

产品中心

产品中心
首页    会议话筒    KM-1372